config:edit

निवडलेले संरचना संपादित करा.

वापर:

drupal config:edit [arguments]
ced
cdit

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
config-name संरचने नाव.
editor संपादक

उदाहरणे

  • "Vim" (डीफॉल्ट संपादक) सह सिस्टम क्रोन कॉन्फिगरेशन संपादित करा.
    drupal config:edit system.cron
    
  • "gedit" सह सिस्टम क्रोन कॉन्फिगरेशन संपादित करा.
    drupal config:edit system.cron gedit