debug:rest

चालू रेस्ट अर्ज संसाधन प्रदर्शित करा

वापर:

drupal debug:rest [arguments] [options]
rede

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--authorization रेस्ट संसाधन स्टेट्स सक्षम अक्षम

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
resource-id रेस्ट आयडी

उदाहरणे

  • rest हुक प्रदर्शित करते.
    drupal debug:rest