debug:state

वर्तमान अवस्था की दाखवा.

वापर:

drupal debug:state [arguments]
dst

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
key डीबग करण्यासाठी अवस्था की.

उदाहरणे

  • साइटवरील अवस्थांची यादी.
    drupal debug:state
    
  • अवस्थांच्या यादीतून install_task अवस्था तपशील दाखवतो.
    drupal debug:state install_task