generate:authentication:provider

एक प्रमाणीकरण प्रदाता उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:authentication:provider [options]
gap

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्रमाणीकरण प्रदाता वर्ग.
--provider-id प्रदाता आयडी.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल, वर्ग आणि प्रदाता आयडी निर्दिष्ट करणारा प्रमाणीकरण प्रदाता उत्पन्न करा.
  drupal generate:authentication:provider \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultAuthenticationProvider" \
  --provider-id="default_authentication_provider"