generate:entity:config

नवीन कॉन्फिग एंटिटी उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:entity:config [options]
gec

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--entity-class कॉन्फिग एंटिटी वर्ग.
--entity-name संरचना अस्तित्व नाव.
--base-path संरचना अस्तित्व मार्ग साठी बेस-पथ.
--label लेबल
--bundle-of सामग्री एंटिटीसाठी बंडल म्हणून कार्य.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल, अस्तित्व श्रेणी, अस्तित्व नाव, त्याचे पथ आणि लेबल निर्दिष्ट करणारी संरचना संस्था उत्पन्न करा.
  drupal generate:entity:config \
  --module="modulename" \
  --entity-class="DefaultEntity" \
  --entity-name="default_entity" \
  --base-path="/admin/structure" \
  --label="Default entity"