generate:entity:content

एक नवीन सामग्री एंटिटी उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:entity:content [options]
geco

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--entity-class सामग्री अस्तित्व श्रेणी.
--entity-name सामग्री अस्तित्व नाव.
--base-path सामग्री अस्तित्व मार्गांसाठीचा बेथ-पथ.
--label लेबल
--has-bundles अस्तित्वचे समूह आहे.
--is-translatable सामग्री अस्तित्व भाषांतरयोग्य.
--revisionable commands.generate.entity.content.options.revisionable

उदाहरणे

 • मॉड्यूल, घटक वर्ग, अस्तित्व नाव, त्याचे पथ आणि लेबल निर्दिष्ट करणारी एक सामग्री अस्तित्व उत्पन्न करा.
  drupal generate:entity:content \
  --module="modulename" \
  --entity-class="DefaultEntity" \
  --entity-name="default_entity" \
  --base-path="/admin/structure" \
  --label="Default entity"
  
 • मॉड्यूल, एंटिटी क्लास, एंटिटीचे नाव, त्याचे पथ आणि लेबल निर्दिष्ट करणारे भाषांतरयोग्य आणि पुनरावर्तनीय सामग्री अस्तित्व उत्पन्न करा.
  drupal generate:entity:content \
  --module="modulename" \
  --entity-class="DefaultEntity" \
  --entity-name="default_entity" \
  --base-path="/admin/structure" \
  --label="Default entity" \
  --is-translatable \
  --revisionable