generate:plugin:field

फील्ड प्रकार, विजेट आणि फॉर्मेटर प्लगइन उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:field [options]
gpf

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--type-class फील्ड प्रकार प्लगइन वर्ग नाव.
--type-label फील्ड प्रकार प्लगइन लेबल.
--type-plugin-id फील्ड प्रकार प्लगइन आयडी.
--type-description फील्ड प्रकार प्लगइन वर्णन.
--formatter-class फील्ड फॉर्मेटर प्लगइन वर्ग नाव.
--formatter-label फील्ड फॉर्मेटर प्लगइन लेबल.
--formatter-plugin-id फील्ड फॉर्मेटर प्लगिन आयडी.
--widget-class फील्ड फॉर्मेटर प्लगइन वर्ग नाव.
--widget-label फील्ड विजेट प्लगइन लेबल.
--widget-plugin-id फील्ड विजेट प्लगइन आयडी.
--field-type फील्ड प्रकार फॉर्मेटर आणि विजेट प्लगइन सह वापरले जाऊ शकते.
--default-widget फील्ड प्रकार प्लगइनचे डीफॉल्ट फील्ड विजेट.
--default-formatter फील्ड प्रकार प्लगइनचे डीफॉल्ट फील्ड फॉर्मेटर.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, प्रकार (वर्ग, लेबल, प्लगिन आयडी आणि वर्णन), फॉर्मेटर (वर्ग, लेबल, प्लगइन आयडी) आणि विजेट (वर्ग, लेबल आणि प्लगइन आयडी) निर्दिष्ट करणारा फील्ड प्रकार, विजेट आणि फॉर्मेटर प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:field \
  --module="modulename" \
  --type-class="ExampleFieldType" \
  --type-label="Example field type" \
  --type-plugin-id="example_field_type" \
  --type-description="My Field Type" \
  --formatter-class="ExampleFormatterType" \
  --formatter-label="Example formatter type" \
  --formatter-plugin-id="example_formatter_type" \
  --widget-class="ExampleWidgetType" \
  --widget-label="Example widget type" \
  --widget-plugin-id="example_widget_type" \
  --field-type="example_field_type" \
  --default-widget="example_widget_type" \
  --default-formatter="example_formatter_type"