generate:plugin:mail

एक प्लगइन मेल उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:mail [options]
gpm

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव.
--label प्लगइन लेबल.
--plugin-id प्लगिन आयडी.
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, त्याचे लेबल आणि प्लगिनआयडीनिर्दिष्ट करणारा ईमेल प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:mail \
  --module="modulename" \
  --class="HtmlFormatterMail" \
  --label="Html formatter mail" \
  --plugin-id="html_formatter_mail"