generate:profile

प्रोफाइल उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:profile [options]
gpr

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--profile प्रोफाइल नाव.
--machine-name मशीनचे नाव (केवळ लोअरकेस आणि अंडरस्कोर)
--profile-path The path of the profile
--description प्रोफाइल वर्णन.
--core कोर आवृत्ती.
--dependencies स्वल्पविरामाने विभक्त केलेले मॉड्यूल अवलंबन (i.ई संदर्भ, पॅनेल)
--themes the theme name
--distribution वितरण नाव.

उदाहरणे

 • प्रोफाइल नाव, मशीन नाव, वर्णन, कोर आणि त्याची मॉड्यूल अवलंबन निर्देशीत करतेवेळी प्रोफाइल उत्पन्न करा.
  drupal generate:profile \
  --profile="NewProfileName" \
  --machine-name="newprofilename" \
  --description="My Useful Profile" \
  --core="8.x" \
  --dependencies="modulename"