generate:routesubscriber

एक RouteSubscriber उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:routesubscriber [options]
gr

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--name सेवेचे नाव
--class वर्ग नाव

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, मार्ग नाव आणि त्याचे वर्ग निर्दिष्ट करणारा मार्ग ग्राहक उत्पन्न करा.
  drupal generate:routesubscriber \
  --module="modulename" \
  --name="modulename.route_subscriber" \
  --class="RouteSubscriber"