generate:service

सेवा उत्पन्न करा

वापर:

drupal generate:service [options]
gs

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--name सेवेचे नाव
--class वर्ग नाव
--interface इंटरफेस
--interface-name Interface name
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.
--path-service Path

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, सेवा नाव, वर्ग आणि त्याचे पथ निर्देशीत इंटरफेसशिवाय सेवा उत्पन्न करा.
  drupal generate:service \
  --module="modulename" \
  --name="modulename.default" \
  --class="DefaultService" \
  --path-service="/modules/custom/modulename/src/"
  
 • मॉड्युलचे नाव, सेवा नाव, वर्ग, इंटरफेस नाव आणि त्याचे पथ निर्दिष्ट करणार्या इंटरफेससह सेवा उत्पन्न करा.
  drupal generate:service \
  --module="modulename" \
  --name="modulename.default" \
  --class="DefaultService" \
  --interface \
  --interface-name="InterfaceName" \
  --path-service="/modules/custom/modulename/src/"