image:styles:flush

प्रतिमा शैली फ्लश कार्य अंमलात किंवा सर्व फ्लश प्रतिमा शैली कार्यान्वित.

वापर:

drupal image:styles:flush [arguments]
isf

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
styles प्रतिमा शैलीचे नाव.

उदाहरणे

  • मोठ्या प्रतिमा शैली फ्लश करा.
    drupal image:styles:flush  large
    
  • थंबनेल प्रतिमा शैली फ्लश करा.
    drupal image:styles:flush  thumbnail