site:maintenance

साइटला देखभाल मोडमध्ये स्विच करा.

वापर:

drupal site:maintenance [arguments]
sma

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
mode साइट देखभाल मोड.

उदाहरणे

  • देखरेखीवर स्विच करा.
    drupal site:maintenance  on
    
  • देखभाल बंद करा.
    drupal site:maintenance  off